die Kirche im Dorf lassen

اصطلاحی جالب به معنای زیاده روی نکردن؛ اغراق نکردن و به فکت و واقعیت پایبند بودن؛ و نیز به معنای منطقی ماندن و وضعیت را دراماتیک نشان ندادن و جو ندادن؛ لاف نزدن.

چگونه بوجود آمد؟
این اصطلاح از یک سنت مذهبی مسیحی ریشه گرفته است. در گذشته، کلیسای کاتولیک در روستاها مراسم راهپیمایی مذهبی برگزار می کرد. حال اگر محوطه روستا کوچک بود، مسیر راهپیمایی به خارج از محدوده روستا هم می رسید. اما خیلی وقتها ساکنین اطراف روستا چندان علاقه ای به شلوغی جمعیت راهپیمایی نداشتند. بنابراین هر بار که افراد زیادی در راهپیمایی کلیسا شرکت می کردند و مسیر مراسم به محدوده اطراف روستا می رسید، کلیسای روستا به آنها قول می داد که دفعه بعد فقط در محدوده روستا بمانند و زیاده روی نکنند.